Referat af dialogmøde mellem HB og en gruppe fra nordlige sektioner.

 Jeg har flere gange både i foråret og her på sensommeren håbet og efterspurgt tiltag og tanker fra HB, der virkelig tager fat om brevduesportens situation, specielt med rammer til nytænkning om organisation, konkurrencer og flyveplan. Det eneste der er pippet frem er formandens gennemgang af tanker og ideer tænkt på en bustur til Belgien. Måske har det været mere eller mindre ubrugelige tanker, som man har haft svært ved at konkretisere overfor en bredere del af medlemsskaren. Der er tilsyneladende intet tilbage af tankerne, måske har de ikke passet andre medlemmer i HB eller stærke kredse rundt om i landet. Landsformanden gjorde dog et helhjertet forsøg, og det skal han have ros for.

Det er nu kommet mig for øre, at en kreds i Nordjylland, blandt andet fra tre sektioner har arbejdet med idéer til nytænkning på mange områder.  De har haft et dialog møde med en del af HB. Jeg er kommet i besiddelse af et referat af mødet, godt nok skrevet af de nordjyske initiativtager, men da man intet kan læse om alt dette på Brevduens hjemmeside, så synes jeg, at det er betimeligt at vise det frem her.

Referat af dialogmøde mellem HB og formændene i sektion 53 – 54 og 63, på Hjallerup Kro den 4. September 2014.

Peter Pedersen 086 Bangsbo bød velkommen, og en særlig velkomst til HB som bestod af Erik Dybdal – Peter Andersen – Tommy Rasmussen – Erik Rasmussen – Tage Graversen og leder af sekretariatet Bjarne Borresen.

Efter en kort præsentation bordet rundt, redegjorde Peter P. omkring bevæggrundene for hvorfor de 3 sektioner havde indkaldt til dialogmøde med HB.

Bevæggrundene er beskrevet i referat af møde mellem formændene den 12. August, og derudover orienterede Peter om et dialogmøde med 5 foreningsformænd fra det midt og sydjyske omkring aftenens dagsorden.

Inden vi gik over til dagsordenens punkt 3, gav Erik Dybdal udtryk for sin overraskelse over at vi i det nordjyske var utilfredse og frustrerede.

Hans oplevelse var, at alle i det store hele var tilfredse med den forelagte kapflyvningsplan, og at der ikke havde været de store protester på regionsmødet i Randers.

Derfor kunne han ikke forstå forslaget om ny regionsinddeling, og han mente at forslaget var stillet med baggrund i de mesterskabsformer der er.

Samtidig gav Erik Dybdal udtryk for sin undren over at 3 sektioner begyndte at holde formandsmøder omkring DDB, uden at invitere medlemmer af hovedbestyrelsen med til disse møder fra starten af.

Hertil svarede Peter Pedersen, at det var Henrik Larsen og Peter Pedersen, der havde indkaldt formændene i de 3 sektioner, med baggrund i den utilfredshed og de frustrationer der er i medlemskredsen over det ganske land, og det ville de 2 indkaldere gerne have gennemdrøftet med henblik på forbedringstiltag og initiativer til gavn for brevduefolk over det ganske land.

Aftenens dagsorden:

Punkt 1: Velkomst og præsentation

Punkt 2: Oplæg til mødet v/Peter P.

Punkt 3: Forslag til ny regionsinddeling med kapflyvningsplan, transport og logistik

Punkt 4: Forslag til ny organisationsopbygning af DDB

Punkt 5: Løsladelsesfunktionen fremadrettet set i relation til Antwerpen

Flyvningen

Punkt 6: Ønske om større åbenhed omkring økonomi – budgetter og ikke mindst øget informationsniveau i DDB.

Dagsordenens punkt 3.

Under punkt 3 fremlagde de 3 sektioners foreningsformænd, begrundelserne for ønsket om en 3 delt regionsinddeling på tværs af Jylland/Fyn og én region på Sjælland.

Der er ikke ønske om ændringer af de bestående sektioner.

Udgangspunktet var, at ved ny regionsinddeling kunne sværhedsgraden på DDB´s mellem og langflyvninger blive langt mere ens for alle medlemmer.

Er det ikke et ønske for alle regioner kan det tilrettes.

Det er vigtigt at tilgodese så mange medlemmers ønske som overhovedet muligt.

Sektion 53 – 54 og 63 synes at den nuværende regionsinddeling er urimelig ved det lange konkurenceområde, med en indenbyrdes afstand på over 200 km. Mellem det syd og nordligste,

Med en regionsinddeling på tværs, vil der mellem et fikspunkt (centrum i den enkelte region) være ca. 100. Km i afstand.

En sådan regionsinddeling, vil give et langt mere retmæssigt konkurenceområde for langt de fleste slag.

Henrik Larsen fremlagde indsamlede data til forslag for de nye regioner.

Region Nord: Sektion 53-54 og 63 med 196 slag med 5+DDB og med totalt afsendt 23.624 duer i 2014 på DDB flyvninger.

Region Midt: Sektion 34 – 52 – 60 – 61 og 62 med 283 slag 5+DDB og med totalt afsendt 36.976 duer i 2014

Region Syd: Sektion 31 – 32 – 33 – 41 og 42 med 248 slag 5+DDB og med totalt afsendt 29.498 duer i 2014.

Region Øst: Sektion 11 – 12 – 13 – 21 og 22 med 320 slag 5+DDB og med totalt afsendt 31.169 duer i 2014.

Oplægget er som udgangspunkt, at afstanden på mellemdistanceflyvningerne fra den enkelte regions fikspunkt er fra 350 til 450 km. Og hvor de to første uger er lidt kortere.

Afstanden på langflyvningerne kunne fra fikspunkterne være 650 til 750 km.

På nogle stationer kunne Region Nord flyve langflyvning og Region Syd og måske Øst kunne flyve mellemdistance med kørsel i samme trailer.

Der kunne samkøres, hvor eksempelvis midt – syd og øst flyver langflyvning

Osv osv.

Samtidig blev der givet udtryk fra formændene om, at der er behov for

nytænkning i DDB omkring transport og logistik

Eksempelvis kunne man på de korte mellemdistancer, pakke disse duer om fredagen, og lade dem blive transporteret eksempelvis til ompakningsstedet i Horsens af sektionerne. Der vil kunne spares tid og penge.

Efter fremlæggelse af forslaget til ny regionsinddeling gav HB udtryk for sin store skepsis. HB var af den opfattelse, at det ikke kunne praktiseres transportmæssigt og at det ville blive alt for dyrt, HB havde regnet med, at der også havde været en kapflyvningsplan at forholde sig til, idet de synes at det var svært at vurdere ud fra en given kilometerafstand 350-450 for mellem og 650-750 km. for lang.

Hovedbestyrelsen ville dog ikke blankt afvise forslaget, men ville først have et forslag til kapflyvningsplan, så de kunne beregne omkostningerne i forhold til det transportmateriel de har til rådighed.

Omkring evt. nye regionsinddelinger, henviste Erik Dybdal til, at det var hans opfattelse, at vi her i det Nordjyske , tænkte alt for meget i mesterskaber og at det jo kun var et fåtal af medlemmerne der havde mulighed for at være med heri.

Flere formænd argumenterede for at brevduesporten er en konkurencesport, hvor der skal være mesterskaber, og at der fremover igen skulle være en præmie til den enkelte der blev sektionsvinder på en DDB flyvning.

Det mente man ville give større focus på den enkelte flyvning, og mange flere igen havde mulighed for at vinde en præmie.

På baggrund heraf ønskede Erik Dybdal en vejledende afstemning om man ønskede præmier til sektionsvinderne.

Det var der stor tilslutning til, idet 12 stemte for og 1 imod.

Dagsordenens punkt 4. Forslag til ny organisationsopbygning af DDB.

Peter Pedersen fremlagde tanker om ny organisationsopbygning af DDB.

Tankerne går ud på at de enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer (bortset fra formanden ) vælges af den enkelte region, og kun af den enkelte region.

Eksempelvis ved 4 regioner i landet, kunne der vælges 4 hovedbestyrelsesmedlemmer, samt en formand der vælges af samtlige mandater på Repræsentantskabsmødet.

Derudover kunne der ude i regionerne vælges et regionsråd hvor alle foreningsformændene var fødte medlemmer.

Disse regionsråd vælger så en regionsrådsformand.

Regionsformændene har så til opgave at varetage interesserne for den enkelte region, og tankerne gik på, at regionsformændene altid deltog i sektionernes generalforsamlinger i sin egen region og 2 gange årligt deltog i et hovedbestyrelsesmøde.

1. Om efteråret, når der skulle laves forslag til kapflyvningsplan.

2. Om vinteren, når der skulle forberedes til Rep. møde med love – regler og mesterskaber.

Her kunne regionsformændene bibringe hovedbestyrelsen nyttig viden, nye tanker og imput ude fra regionerne og sektionerne.

En sådan model vil knytte medlemmerne – sektionerne – regionerne og hovedbestyrelsen tættere sammen og tanker, ideer, information og viden ville ikke gå tabt som det gør i dag.

Flere formænd kommenterede, at netop bindeleddet mellem HB og helt ud i medlemskredsen er vigtig, og som det er i dag hvor delegertmøderne blev afskaffet af sparehensyn for flere år siden, er den næsten ikke eksisterende.

Erik Dybdal kommenterede de nye tanker med, at for det første, var 5 hovedbestyrelsesmedlemmer alt for lidt. Alle HB medlemmer har store opgaver og gør et fortrinligt stykke arbejde. Arbejde som måske ikke er så synligt, men som skulle gøres for at få DDB til at fungere.

Han nævnte bla. a. transport – løsladelse – IT udvikling – køb af vaccine, osv.

Samtidig påpegede han, at med de nuværende regler for valg af hovedbestyrelse, ville de tyndt repræsenterede område i feks. Vestjylland have bedre mulighed for at blive repræsenteret i Hovedbestyrelsen.

Det blev der en livlig diskussion om, idet flere formænd synes at de nuværende valgregler er særdeles svære at forstå og gennemskue, hvor nogle medlemmer som er direkte valgt og nogle er valgt i nogle regioner som ingen “Identitet” har i dag.

Hvis man tænker de nye tanker med ny organisationsopbygning, og Erik Dybdals holdning om at 5 mand i HB er for lidt, kunne man jo vælge 2 HB medlemmer i hver enkelt region, og med 4 regioner bliver det 9 medlemmer i HB som i dag, og valgene er overskuelige, samtidig med at den enkelte region selv bestemmer hvem de vil have ind i hovedbestyrelsen.

På Erik Dybdals modstand og begrundelse imod direkte valg, kommenterede flere formænd, at de var overbevist om, de bedste kandidater i de enkelte regioner nok skulle blive valgt, uanset om de bor i øst eller vest i en region.

Dagsordenens punkt 5:

Løsladelasesfunktionen fremadrettet set i relation til Antwerpenflyvningen.

Her indledte Peter P med at formålet med dette punkt, ikke var at kritisere løsladerne i forbindelse med katastrofeslippet fra Antwerpen, men at drage ved lære deraf så situationen ikke gentog sig.

Fra forsamlingen blev der spurgt ind til hvad der skete, og Peter Andersen fra HB redegjorde åbent og ærligt om hvilke fejl der var begået.

I den efterfølgende drøftelse heraf, var der tilfredshed med Peter Andersens forklaring, og Erik Dybdal supplerede med at der i fremtiden vil være løsladelsesassistenter på slipstedet og kontakt med metrologer ved alle slip som kunne være risikobetonet.

Ikke mindst på lang og landsflyvninger.

Det blev præciseret at løsladelsesudvalget altid har den endelige afgørelse.

Dagsordenens punkt 6:

Større åbenhed omkring økonomi – budgetter og ikke mindst information i DDB

Formandsforsamlingen gav stærkt og utvetydigt overfor HB udtryk for at man ønskede større åbenhed omkring DDB´s økonomi, og ikke mindst, at der altid blev forelagt et budget på repræsentantskabsmødet.

Et enkelt og overskueligt budget, med forklaring om hvilke forudsætninger der var baggrund for budgettet.

Eks: kontingent, med baggrund i antal medlemmer

Duepris, med baggrund i antal afsendte duer

Kørselsomkostninger, med baggrund i antal km.

Osv – osv.

Det vil give medlemmerne en tryghed og forståelse for den økonomiske situation og ikke som i dag hvor ingen reelt ved hvordan situationen er.

Eks. Hovedbestyrelsen udsender nyhedsbrev efter Antwerpen flyvningen, at man bla. på grund af økonomien havde besluttet at ændre i kapflyvningsplanen for nogle regioners vedkommende.

Medlemmerne bliver bekymrede og tænker, Står det virkelig så slemt til økonomisk ?? og Erik Dybdal forklarer at HB vurderede at der ville komme så få duer til Emmen uge 29 og karlsrühe uge 30, at det var økonomisk uforsvarligt at flyve disse 2 stationer. DDB kunne spare mellem 40 og 60.000 kr. ved denne ændring, så det var ikke på grund af dårlig økonomi, men derimod rettidig omhu fra HB´s side at foretage denne ændring.

Erik Dybdal bemærkede at HB efterfølgende havde fået flere roser for den valgte økonomiske disposition, men at nyhedsbrevet som blev sendt ud ikke var velformuleret og kunne give misforståelser.

HB mente ikke, at fremlæggelse af budget på Rep. møderne kunne give en større økonomisk forståelse for medlemmerne, og at det var meget svært, da ting altid flyttede sig og blev anderledes.

Forsamlingen holdt dog fast om ønsket af budget, og henviste til at når nogle økonomiske forudsætninger ændrede sig, kunne der let sendes et nyhedsbrev ud herom. Som flere formænd udtrykte, næsten alle ændringer og beslutninger får en økonomisk konsekvens som er godt at blive informeret om og i disse IT tider kunne denne nyhedsformidling bidrage til medlemmernes tilfredshed, forståelse og accept af situationen.

Fra forsamlingen, blev der til HB efterlyst tilbagemelding omkring tanker om ændringer af foreningsmedlemmers stemmeret til sektionsgeneralforsamlinger så alle aktive fik stemmeret. Der blev også forespurgt om HB havde arbejdet videre med henvisningen fra sidste rep. møde om at alle foreninger skal have mindst én stemme på repmødet.

Peter P. fortalte at han på opfordring af et HB medlem havde udarbejdet og indsendt forslag herom, men endnu ikke hørt noget.

HB havde ikke drøftet og bearbejdet forslagene endnu, dog havde Erik Rasmussen overvejet forslagene, men var kommet til den konklusion, at de små foreninger så ville få for meget magt. Mere var der ikke sket i sagen

På formændenes vegne takkede Peter P. efter punkt 6, hovedbestyrelsen for at de var mødt så talstærkt op til et møde hvor dialogen havde været i højsædet og mange ting var blevet vendt.

Efter at det officielle møde var slut og der var sagt farvel til hovedbestyrelsen, fortsatte de Nordjyske foreningsformænd mødet for at evaluere og evt. tage handling på aftenens møde.

Evaluering af Dialogmødet:

Forsamlingen besluttede at nedsætte 2 udvalg med formænd fra alle 3 sektioner til at udarbejde forslag til det kommende repræsentantskabsmøde i februar.

Det ene udvalg vil arbejde videre med, og udarbejde forslag til at DK bliver inddelt i 4 regioner fremover.

De 3 regioner i Jylland skal være på tværs.

Alt i henhold til ovenstående beskrivelse under dagsordenens punkt 3.

Det andet udvalg vil arbejde med og videreudvikle forslag til ny moderne organisationsopbygning af DDB.

En opbygning hvor vidensdeling – overskuelige valg og demokrati er i højsædet.

Med udgangspunkt i ovenstående beskrivelse under dagsordenens punkt 4.

Forsamlingen var enige om, at vi i fællesskab kunne være med til at gøre en positiv forskel, og alt af hvad der kommer på dagsordenen til rep. mødet, kunne det blive aktuelt at fremsætte yderligere forslag.

Mødet sluttede med en aftale om tæt kontakt til hinanden i et godt samarbejde.

Med sportslig hilsen

Peter Pedersen

Referent.

Jeg tager ikke holdning til indholdet lige nu, men er glad for, at der sker noget – HJ.

Så er vi i øvrigt ikke mange dage fra starten på turen med MVL-bussen. Tommy og jeg glæder os meget. Vi skal besøge meget spændende og stærke slag, bl.a. Ulrik Lemmens Batenburg-Van De Merve og Marijke Vink. De øvrige ser også meget spændende ud.

Finn har i øvrigt lige oplyst, at der er to afbud, og derfor er der plads til to, som kunne tænke sig at være en del af denne superoplevelse.

HJ.